Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lumag-maszyny.pl

Sprzedającym jest firma Jago-Bud z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. Suliszewo 5, NIP 6741088623, REGON 320961631. Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 1 Zasady ogólne

1. Składając zamówienie, kupujący potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień. Regulamin, zawierający m.in. informacje: o terminie i sposobie dostawy towaru, o prawie i terminie do odstąpienia od zawartej umowy oraz o miejscu i sposobie składania reklamacji, jest wysyłany drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu jest dostęp kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Ponadto, korzystanie ze sklepu przez kupującego będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:

- rozdzielczość ekranu: 1024 x 724 lub wyższa,
- głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
- przeglądarki: Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari
- włączona obsługa Javascript,
- włączona obsługa cookies

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 8:00 następnego dnia pracy.

3. Zamówienia można dokonać poprzez kliknięcie wybranego towaru i dodanie go do koszyka oraz wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w trybie on line, ze wskazaniem danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

4. W ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia, sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z treścią regulaminu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z chwilą otrzymania potwierdzenia wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w przypadku płatności przelewem, a w przypadku wybory opcji „za pobraniem” lub „odbiór osobisty w punkcie”– z chwilą przesłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

6. W przypadku braku dostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, sklep niezwłocznie informuje o tym kupującego, który może podjąć decyzję co do częściowej realizacji zamówienia lub jego anulowania w całości.

7. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia z powodu braku dostępności towarów objętych zamówieniem, sklep niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy – zawiadamia o tym kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 3 Ceny oraz koszty i termin wysyłki

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Cena podana przy towarze staje się wiążąca z chwilą złożenia zamówienia przez kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedażowych oraz wprowadzania zmian do towarów już oferowanych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów, na które złożono zamówienie przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian.

3. Koszty wysyłki:
Sprzedawane przez nas maszyny nie mogą być wysłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt wysłania towaru może być wyższy zależnie od rozmiarów kupowanego przedmiotu. Koszt wysyłki podany jest na stronie przedmiotu, zawiera się w przedziale od 0 zł do 250 zł przy maszynach wielkogabarytowych. 

4. Towar wraz z gwarancją producenta, instrukcją użytkowania oraz regulaminem wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep niezwłocznie poinformuje kupującego o niepełnych lub błędnie podanych danych oraz nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy wskazanym przez kupującego.

5. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest także osobisty odbiór towaru w siedzibie firmy. Firma kurierska realizuje dostawy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a deklarowany przez przewoźnika termin dostawy wynosi 24 h.

6. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 24 h do 7 dni od dnia przesłania kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew bankowy” lub „przelewem on line” do czasu podanego powyżej należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

7. Na wskazany w pkt 6 czas oczekiwania składają się czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy deklarowany przez przewoźnika. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku opóźnienia w dostawie towaru przez producenta. O zaistnieniu wskazanej sytuacji sklep niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 15 dni od dnia złożenia zamówienia, informuje kupującego. W przypadku gdy kupujący nie jest już zainteresowany realizacją umowy i od niej odstąpi wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres sklepu sprzedaz@lumag-maszyny.pl – sklep zwraca kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia kupującego od umowy z przyczyny opóźnienia w realizacji zamówienia.

8. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar sklep wystawia paragon. Na życzenie kupującego zgłoszone przy składaniu zamówienia sklep wystawia fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- za pobraniem (przy odbiorze towaru),
- on line za pośrednictwem systemu realizującego płatności on line PayU,
- przelewem na rachunek bankowy sklepu
- odbiór osobisty w siedzibie firmy
3. W przypadku wyboru płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta bankowego w tytule wskazując numer zamówienia:

Numer rachunku:

PKO BANK POLSKI
27 1020 2847 0000 1002 0108 2486

4. W przypadku płatności przelewem, płatność powinna nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie zamówienie usuwane jest z systemu.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku towarów o cechach zindywidualizowanych przez kupującego w złożonym przez niego zamówieniu, odstąpienie przez niego od umowy z przyczyn innych niż niezgodność towaru z umową wymaga zgody sklepu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z pracownikami za pośrednictwem formularza „Kontakt” na stronie sklepu.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar kupujący odsyła na swój koszt na adres siedziby sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.

4. Towar zwracany jest w stanie niezmienionym. Towar powinien zostać odesłany w pełni kompletny, bez uszkodzeń oraz śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany towar powinien być zapakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami lub uszkodzeniami.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację o numerze rachunku bankowego, na który sklep ma zwrócić zapłatę.

7. Sklep dokonuje zwrotu świadczenia wpłaconego przez kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwrot obejmuje wartość towaru oraz koszty wysyłki towaru do kupującego.

8. Wskazane w tym paragrafie uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się je wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawane przez nas maszyny nie mogą być odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.

§ 6 Procedura reklamacji

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności, należy odesłać na koszt sprzedającego, na adres jego siedziby. Kupującemu przysługują roszczenia określone ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.).

3. Reklamacje towarów rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru od kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Wskazane w pkt 2 i 3 powyżej uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych objętych gwarancją producenta, kupujący może złożyć reklamację bezpośrednio u producenta na zasadach wskazanych przez producenta w regulaminie reklamacji.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Kupujący, składając zamówienie, wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez kupujących sklepu internetowego w związku z zakupami jest sprzedający.

3. Dane osobowe podane przez kupującego przy składaniu zamówienia są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Data opublikowania regulaminu 01.07.2014 r.  Data ostatniej aktualizacji 31.05.2016 r.

Wzór gwarancji - PDF

Regulamin do pobrania - PDF

Odstąpienie od umowy - PDF

Reklamacja towaru - PDF